ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení používatelia, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na www.rentnito.sk pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje  v súvislosti s webom.

Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou rentnito.sk Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi. V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.